รมช.เกษตรฯ ปลุกความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร

รมช.เกษตรฯ หนุนเกษตรกรรวมพลังอนุรักษ์ดินและน้ำ พร้อมปลุกความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวมอบนโยบายให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมใน “โครงการอบรมหลักสูตรกลาง การปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ประจำปีงบประมาณ 2561” ณ ชุมชนราชธานีอโศก อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งจัดอบรมวันที่ 29-30 เมษายน 2561 โดยได้เน้นย้ำส่งเสริมให้เกษตรกรให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ดินและน้ำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ส่งเสริมให้ชาวบ้านร่วมมือกับกรมชลประทานและหน่วยงานภาครัฐในการเก็บกักน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรรู้คุณค่าและภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับชุมชนได้

สำหรับโครงการดังกล่าว กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2560 และต่อเนื่องมาจนถึงปีงบประมาณ 2561 เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ จากทุกตำบลของประเทศ โดยตั้งเป้าหมายให้เพิ่มขึ้นในปี 2561 อีก 70,000 ราย รวมทั้งสิ้น 140,000 ราย (ปี 2560-2561) เพื่อน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของเกษตรกร ตามภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ โดยมุ่งหวังที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อันเกิดจากการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชนโดยการสร้างอาชีพอย่างเหมาะสมกับทรัพยากรและปัจจัยการผลิตที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า

หลังจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปเป็นเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “เพียรธรรม เพียรสำเร็จได้” ในโครงการ “สามเณร ปลูกปัญญาธรรม”ณ วัดป่าไทรงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้ยกตัวอย่างและถ่ายทอดเรื่องราวของความเพียรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง และความเพียรก็นำมาซึ่งความสำเร็จ และยังแผ่ความผาสุขมายังพสกนิกรของพระองค์ด้วย.-สำนักข่าวไทย

About the author: admin